Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.ig-learning.nl

Laatst bijgewerkt: Juli 2023

Takeda erkent en respecteert de privacy rechten van personen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) legt uit welk type persoonsgegevens Takeda van u kan verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Als u vragen hebt over de privacy praktijken van Takeda of uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot persoonsgegevens die Takeda over u heeft verzameld, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte “Contact met ons opnemen” hieronder.

Voor het privacy statement van DOC-Access raadpleeg: https://www.doc-access.nl/privacy.  Dit privacy statement geldt als u een account aanmaakt via ig-Learning.nl

Toepasselijkheid en organisaties die onder deze Privacyverklaring vallen

Takeda is een groep van bedrijven die wereldwijd actief is. De Takeda-onderneming (“Takeda”, “wij”, “ons”, “onze”) omvat het moederbedrijf Takeda Pharmaceutical Company Limited en haar gelieerde entiteiten. Voor contactgegevens met betrekking tot uw lokale filiaal, raadpleeg de website van Takeda op https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

Deze Verklaring is van toepassing op Takeda-websites, evenals andere Takeda-diensten en -activiteiten die deze Verklaring weergeven of ernaar verwijzen (gezamenlijk “Diensten”).

Elke persoon die de Diensten opent, bekijkt of anderszins gebruikt, handmatig of via een geautomatiseerd apparaat of programma, wordt beschouwd als een “Gebruiker”.

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken

Takeda verzamelt persoonsgegevens om effectief te werken en u de beste ervaringen van onze Diensten te bieden.

Takeda kan rechtstreeks van u informatie verzamelen via uw interactie met ons wanneer u zich aanmeldt voor een Dienst, een contract met ons aangaat, een aanvraag bij ons indient en via verschillende andere contactmomenten die we mogelijk met u hebben. We kunnen technologieën gebruiken die automatisch informatie verzamelen wanneer u onze sites bezoekt, onze advertenties bekijkt of onze producten of diensten gebruikt.

We kunnen ook informatie over u verzamelen van derden, zoals onze verkopers, leveranciers, aannemers en zakenpartners. We kunnen dergelijke gegevens van derden bijvoorbeeld gebruiken om contact- of financiële informatie te bevestigen, kwalificaties van zorgverleners te verifiëren en referenties te controleren.

Het type persoonsgegevens dat we verzamelen, hangt af van de interacties die u hebt met Takeda en de Takeda-diensten die u gebruikt. Het specifieke type persoonsgegevens dat we over u verwerken, wordt beschreven in de specifieke privacyverklaring die u van ons ontvangt. Als u gewoon een van de websites van Takeda bezoekt, verwerken we alleen beperkte soorten persoonsgegevens zoals:

In sommige gevallen, en alleen voor bepaalde soorten diensten, kunnen we de informatie die we hebben over personen verbeteren met informatie die we ontvangen van derden en met informatie die openbaar of commercieel beschikbaar is en/of die wordt verkregen via andere wettelijke middelen.

We kunnen bijvoorbeeld openbaar beschikbare informatie verzamelen, waaronder online postings, socialmediaplatforms, publicatiedatabases, tijdschriften en verenigingen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u plaatst of openbaar maakt via deze diensten openbaar beschikbare informatie kan worden voor gebruikers van de dienst waaraan u deze hebt geleverd en voor het algemene publiek. We raden u aan om zeer voorzichtig te zijn bij het openbaar maken van uw persoonsgegevens of andere informatie op deze forums, en om de toepasselijke privacy-instellingen en -opties zorgvuldig door te nemen en u er vertrouwd mee te maken.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Afhankelijk van uw relatie met Takeda, gebruikt Takeda de persoonsgegevens die we verzamelen voor een aantal basisdoeleinden, hieronder in meer detail beschreven: (1) voor bedrijfsactiviteiten (marketing en verkoop, onderzoek en ontwikkeling, ondersteuning van patiënten, donaties en sponsoring, communicatie), (2) voor bedrijfsadministratie (financiën en boekhouding, personeelszaken, preventie- en onderzoeksactiviteiten), (3) voor bedrijfsmanagement (interne audit, assetmanagement, systeem- en bedrijfscontroles), en (4) voor zover nodig om de gezondheid, veiligheid en beveiliging van personeel van Takeda te beschermen en om te voldoen aan wettelijke vereisten en verplichtingen. Takeda verkoopt uw persoonsgegevens niet.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer Takeda zich bezighoudt met de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen we dit enkel doen als dit is toegestaan, ook wel aangeduid als een rechtsgrond hebbend voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtsgronden waarop Takeda zich zou beroepen omvatten:

In alle situaties waarin er geen andere rechtsgrond is, zal Takeda u om uw instemming vragen (bekend als “toestemming”) als rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat als u uw toestemming geeft, u ook op elk moment uw toestemming kunt intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de rubriek “Contact met ons opnemen”. Het is ook belangrijk om te weten dat u andere rechten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor het gedeelte over “Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens”.

Met wie delen we persoonsgegevens?

We delen gegevens met door Takeda gecontroleerde gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; wanneer dit wettelijk vereist is of om te reageren op een juridisch proces; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; om de veiligheid van onze Diensten te handhaven; en om de rechten of eigendommen van Takeda te beschermen.

In dergelijke gevallen zal Takeda van deze derden eisen dat zij de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die met hen worden gedeeld, beschermen. Deze derde partijen zijn verplicht om ermee akkoord te gaan dat zij geen persoonsgegevens over u zullen gebruiken of openbaar maken, behalve indien nodig om diensten aan ons te leveren of namens ons diensten te verlenen, of indien nodig om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving.

Takeda kan uw persoonsgegevens als volgt delen met gelieerde ondernemingen en derden:

We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken in de volgende omstandigheden:

We kunnen ook geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn, bekendmaken aan derden. Geaggregeerde gegevens worden gecreëerd door de verzameling en verwerking van informatie over personen en het samenvatten van de gegevens, waardoor de mogelijkheid om een persoon te identificeren wordt geëlimineerd.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens

We hebben verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik en openbaarmaking. We bewaren uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met verschillende soorten technische en fysieke toegangscontroles, zoals codering. Takeda heeft gegevensbeveiligingscontroles geïmplementeerd die in overeenstemming zijn met de industrienormen; Takeda kan echter de beveiliging van uw informatie niet garanderen. Het is ook belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord(en) en uw computer, mobiele apparaten, enz. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van een account dat u bij ons hebt in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte zoals beschreven in het gedeelte hieronder “Contact met ons opnemen”.

Waar we persoonsgegevens bewaren en verwerken

Aangezien Takeda een multinationale organisatie is met locaties in vele landen over de hele wereld, kunnen uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt in elk land waarin we actief zijn, inclusief waar we faciliteiten hebben, of waarin we dienstverleners inschakelen. Takeda onderneemt stappen om persoonsgegevens te verwerken volgens de bepalingen van deze Verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Takeda kan persoonsgegevens overdragen aan landen buiten het land waar u woont. De wetten van de ontvangende landen bieden mogelijk niet dezelfde strenge bescherming voor persoonsgegevens als het land waar u woont. In gevallen waarin een minder hoog beschermingsniveau wordt geboden door een ontvangend land, verbindt Takeda zich ertoe dat er adequate waarborgen zijn ingesteld en dat de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met dergelijke overdrachten wordt nageleefd.

In bepaalde gevallen verbindt Takeda zich ertoe om contractuele overeenkomsten aan te gaan (bijv. standaardcontractbepalingen van de Europese Unie) of te vertrouwen op andere beschikbare mechanismen voor gegevensoverdracht met als doel adequate gegevensbescherming. Een kopie van de standaardcontractclausules van de EU voor boilerplates is te vinden op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Voor bijkomende informatie met betrekking tot de waarborgen die Takeda heeft ingesteld om grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens te regelen, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de informatie in het gedeelte “Contact met ons opnemen”.

Bewaartermijn

Takeda zal uw persoonsgegevens alleen bewaren voor de minimale periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze Verklaring worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt keuzes over de gegevens die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om uw persoonsgegevens met Takeda te delen, kunt u weigeren; uw keuze om uw persoonsgegevens niet met Takeda te delen kan echter betekenen dat u onze Diensten, functies of aanbiedingen niet kunt gebruiken of er niet volledig uw voordeel kunt uithalen.

Takeda respecteert uw recht, of, indien toegestaan door de wet, uw gemachtigde agent, om te weten en te vragen welke persoonsgegevens we hebben verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt. Bovendien hebben u of uw gemachtigde agent het recht om te vragen om correctie of verwijdering van dergelijke persoonsgegevens, evenals om verwijdering van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van derden met wie wij zakendoen. Takeda zal u niet discrimineren op basis van uw uitoefening van een van deze rechten.

Voor meer informatie over uw privacy rechten, of als u een probleem niet rechtstreeks met ons kunt oplossen en een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met de relevante autoriteit voor gegevensbescherming die ervoor verantwoordelijk is dat de privacywetgeving in het land waar u woont wordt nageleefd. Personen die in de EER wonen, kunnen een lijst van hun lokale gegevensbeschermingsautoriteiten vinden op https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Voor meer informatie over de gegevensbeschermingsautoriteiten van andere rechtsgebieden kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte hieronder “Contact met ons opnemen”.

Als u een verzoek wilt indienen aan Takeda om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die u aan Takeda hebt verstrekt, deze te laten corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op via ons webformulier voor Individuele Rechten en we zullen binnen een redelijke termijn reageren. We zullen ons te goeder trouw inspannen om u toegang te geven tot uw persoonsgegevens en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren of dergelijke informatie op uw verzoek te verwijderen als het niet anderszins wettelijk of onder andere wettelijk toegestane uitzonderingen verplicht is om te worden bewaard. Als uw verzoek om welke reden dan ook wordt afgewezen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Voordat we uw verzoeken uitvoeren, kunnen we bijkomende informatie van u nodig hebben om uw identiteit te verifiëren.

Takeda zal u informeren als het van plan is om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden en om marketingcommunicatie naar u te sturen of als het van plan is om uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden bekend te maken. U hebt het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die Takeda naar u verstuurt. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door Takeda op elk moment erover te informeren dat u dergelijke marketing niet wenst te ontvangen. Als u dit recht wilt uitoefenen, gebruik dan de functie “afmelden” in de relevante communicatie of raadpleeg het gedeelte hieronder “Contact met ons opnemen”.

Kinderen

Takeda behandelt de informatie van kinderen met extra zorg om ervoor te zorgen dat ze extra bescherming en veiligheid genieten. In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens over kinderen verzamelen met toestemming van een ouder of voogd voor het leveren van onze Diensten, zoals klinische activiteiten of voor ondersteuningsprogramma’s voor patiënten. We vragen echter niet bewust om gegevens van of naar kinderen.

Als u als ouder of voogd persoonsgegevens met betrekking tot uw kind wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte hieronder “Contact met ons opnemen”.

Sociale netwerken

Over het algemeen zijn sociale netwerken interactieve hulpmiddelen waarmee u kunt samenwerken en informatie kunt delen. Takeda kan bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen zodat u online socialmediafuncties kan gebruiken. Takeda kan deze hulpmiddelen ook gebruiken om persoonsgegevens te plaatsen of te delen met anderen. Bij het gebruik van sociale netwerken moet u zeer waakzaam zijn over welke persoonsgegevens u met anderen wilt delen. Takeda verstrekt kennisgevingen en keuzes over hoe persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt op haar website, sociale netwerken en andere diensten. Wanneer u zich bezighoudt met sociale netwerkactiviteiten, mag u geen informatie over derden plaatsen zonder hun toestemming.

Diensten van derden

Deze Verklaring heeft geen betrekking op, en Takeda is niet verantwoordelijk voor, de gebruiksvoorwaarden, informatie- of privacy praktijken van derden, inclusief derden die een site of dienst beheren waarnaar onze Takeda-dienst linkt. Het opnemen van een link op de Takeda-dienst impliceert niet dat wij of onze gelieerde ondernemingen de gelinkte site of dienst onderschrijven.

Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van beleidslijnen en praktijken (inclusief de gegevensbeveiligingspraktijken) van andere, niet-Takeda-organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft of een andere app-ontwikkelaar, app-provider, aanbieder van socialmediaplatforms, aanbieder van besturingssystemen, aanbieder van draadloze diensten of fabrikant van apparaten. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te delen of openbaar te maken aan andere organisaties via of in verband met onze socialmediapagina’s, moet u de privacy verklaringen en gebruiksvoorwaarden van die organisaties raadplegen. Takeda raadt u aan om de toepasselijke privacy-instellingen en functies van deze platforms en applicaties van derden te bekijken en ermee vertrouwd te raken.

Contact met ons opnemen

Takeda verwelkomt alle vragen of opmerkingen die u hebt met betrekking tot deze Verklaring of de implementatie ervan. U kunt deze Verklaring ook in een andere vorm aanvragen indien nodig vanwege een beperking. Dergelijke vragen, opmerkingen of verzoeken moeten worden ingediend via de onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, dus we raden u aan om geen gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op te nemen.

Contactgegevens:

Als u uw individuele rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons webformulier voor Individuele Rechten . Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail.

E-mailadres: privacyoffice@takeda.com

Updates van onze Privacyverklaring

Takeda kan deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als we wijzigingen aanbrengen, wordt de bijgewerkte Verklaring gepubliceerd met een herziene ingangsdatum.

Inloggen

U bent ingelogd

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?